Derfor bør du velge stålbygg

Ønsker du lave vedlikeholds- og totalkostnader, kort byggetid og stor fleksibilitet? Da kan vi nesten garantere deg at det vil lønne seg å velge et stålbygg til ditt neste prosjekt. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for privat og offentlig næringsliv. Les hvorfor du bør velge stålbygg her.

Hva er et stålbygg?

Bygg i størrelsesorden 800 kvm og oppover bygges i dag hovedsakelig i betong eller stål, eller ved en kombinasjon av disse.

Stålbygg er et ekstremt holdbart materiale, og ved slutten av levetiden kan det gjenvinnes. Stål er også et ekstremt sterkt materiale. Utviklingen innen stål gjør at det nå – og fremover – stadig vil kreves mindre mengde stål for å oppnå de samme styrkene som før.

Lave stålvekter (konstruksjonsvekter) kan gi kostnadsbesparelser ved fundamentering, spesielt ved dårlige grunnforhold. Lave vekter gir også generelt lavere transportkostnader og billigere montasjeomkostninger.

Stålbygg og stålhaller gir kort byggetid

Jo kortere byggetid, desto lavere totalkostnader. Stål-skjelettet (råbygget) ankommer normalt i en leveranse og settes typisk opp på 1-2 uker av dyktige montører som kjenner konstruksjonen, og har bygget mange tilsvarende bygg før.

Montasje skjer hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stålmontørene er ikke avhengige av andre aktører underveis, slik at forsinkelser på grunn av koordinering med andre ikke vil oppstå.  Å unngå lange montasjetider er alfa og omega på byggeplasser, siden dette binder høye kostnader som for eksempel kraner, lifter og koordinerende mannskaper. 

Mange byggherrer ønsker også å kunne ta bygget i bruk så fort som mulig, da dette gir tidligere drifts-/leieinntekter og lavere rentekostnader. Fra spaden stikkes i jorda kan det ta 6-8 måneder å sette opp et stålbygg med alle tekniske fag, og byggingen er langt mer uavhengig av vær- og temperaturforhold enn ved bruk av betong og tre.

Det skjer svært sjelden at stålkonstruksjoner feilmonteres, da stålleverandørens montører er godt kjent med alle konstruksjonsdelene fra mange tilsvarende oppdrag.  Hvis en bærende konstruksjon feilmonteres vil det få store konsekvenser, derfor prosjekteres, monteres og kontrolleres stålkonstruksjonen etter svært strenge krav. En fordel med stålkonstruksjon er at sammenføyninger oftest er synlige eller lett tilgjengelige for besiktigelse, og dermed lett kan kontrolleres.

Velg stålbygg – få stor fleksibilitet og designmuligheter

Ønske om store spennvidder og frie gulvflater gir stor fleksibilitet for brukerne og forenkler tekniske installasjoner og innredning.  Stålkonstruksjoner tar mindre plass og krever mindre fundamentering sammenlignet med en tilsvarende betongkonstruksjon.

Sammenlignet med en trekonstruksjon har stål et høyere styrke/vekt-forhold enn tre; – et 80 meters langt spenn i stål er langt slankere og billigere enn et tilsvarende i betong eller tre.

At stålkomponentene tillages innenfor millimeter-toleranser og er godt dokumentert på tegninger, gjør det enkelt for andre å føre frem, plassere og feste komponenter og bygningsdeler.

Med bærende konstruksjoner i stål er forsterkninger, endringer, tilbygg og ombygginger enklere å utføre enn for betong og tre. Trapper og installasjoner kan lett tas ned og festes på nytt.

Stålkonstruksjoner er enkle å forsterke, noe som kan være fordelaktig ved fremtidige omdisponeringer av arealene.  Stålsøyler har små mål sammenlignet med betong og trekonstruksjoner selv med isolering, noe som gir større utnyttbar gulvflate. Veggpaneler kan demonteres og anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler – listen er lang!

Stålbygg krever lite vedlikehold

Sandwichelementer – isolasjonsplatene vi bruker – er ferdig behandlet og vil ikke trenge ytterligere behandling eller videre vedlikehold. Stål krever som regel ikke overflatebehandling for å være bestandig slik som tre eller betong. Enkelte (kostbare) betongkonstruksjoner krever ikke overflatebehandling for å oppnå samme levetid. Hvis dette er viktige parametere for deg vil vi hjelpe deg med sammenligningen!  

En stålkonstruksjon er langt mer brannbestandig enn en trekonstruksjon, og kan være like bestandig som en betongkonstruksjon.

Stålbygg og bærekraft

Vi skal ikke forsøke oss på en sammenligning mellom stål, betong og tre når det gjelder bærekraft, -det blir altfor komplisert. Men noen stål-fakta kan vi ta med:

  • På grunn av sin høye styrke i forhold til vekt og gunstige pris er stål det viktigste konstruksjonsmaterialet i verden. Det er 100% resirkulerbart, noe som sikrer at stålet ikke går til spille selv om produktene skrapes. Stålet kan brukes i nye produkter innen alle områder av samfunnslivet. (Kilde: Sintef)
  • «Grønne utbyggere» bruker stål i sine byggeprosjekter på grunn av holdbarhet og fornybarhet. (Kilde: MBMI Metal Building)
  • Det er lite avfall knyttet til produksjon av stålkonstruksjon fordi prosessene er svært nøyaktige og avkappet er lett å gjenvinne.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta kvalitet i alle ledd til riktig pris. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. I gjennomføringsfasen ivaretar Hallmaker sikkerheten på byggeplassen og sørger for en smidigst mulig gjennomføringsprosess – med den samarbeidsformen som du ønsker. Se alle våre stålbygg her.

Les mer om:

ENØK-tiltak du bør tenke på i næringsbygg

Se alle våre referanseprosjekter her

Hallmaker skal levere produksjonsbygg for havbruksnæringen i Oslo

Hallmaker er valgt som totalentreprenør for nytt stålbygg i Stålfjæra 27 i Oslo. Bygget skal ha produksjonslokaler i første og andre etasje, samt kontorarealer, garderober, kantine og tekniske rom
i tredje etasje.

Oppstart på byggeplassen er i oktober.

Har du kontroll på overvannet?

En av forutsetningene for å sette i gang med et byggeprosjekt er at du må ha kontroll på hvordan overvannet, det vil si det vannet som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann, skal håndteres. Det er slettes ikke sikkert at du kan slippe overvannet ut på det kommunale nettet eller ut i en bekk, så det er viktig å få avklart dette med kommunen i tidlig fase. Store nedbørsmengder kan på kort tid føre til oversvømmelser og skade på bygninger og infrastruktur, helse og miljø. Hvilke tiltak kan du gjøre for å motvirke dette?

Overvannstiltak på stålbygg

Det er fremover ventet at klimaendringer medfører at årsnedbøren generelt vil øke, at korttidsnedbøren blir mer intens og at det blir  fare for hurtigere snøsmelting. I et endret klima vil mer totalnedbør og økt hyppighet av store nedbørsmengder, øke utfordringene med håndtering av overvann (TEK 17, 15-8).

For å unngå skade på bygningen må terrenget planeres slik at det får fall utover.  Fallet må minimum være i et forhold 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Hvis terrenget gjør dette vanskelig, kan et fall eller en avskjæringsgrøft være alternativer.

 I Byggteknisk forskrift (TEK17), Kapittel 15-18 heter det:

 «Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene».

Hva menes så med infiltrasjon? Å infiltrere vil si å langsomt føre vannet tilbake til grunnen gjennom f.eks belegningsstein med åpninger, betongelementer og vegetasjon.  En mulighet kan også være å lede vannet bort til vassdrag eller dammer.

Alternativt kan det være nødvendig med fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller ledningssystemet. Dette vil si forsinke avrenningen, enten ved hjelp av ulike oppsamlingssystemer eller ved bruk av spesielt egnede planter, for eksempel sedum som gjerne benyttes på tak.

De lokale forholdene avgjør hvilke kombinasjoner av tiltak som vil gi den beste overvannshåndteringen for din tomt.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta tiltakene som følger av overvannshåndteringen. Får vi denne informasjonen på et tidlig stadium kan vi sikre rask og god prosjektering med de riktige belastningene for f.eks takkonstruksjonen. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet.

Begreper

Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg): Utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og for avløp til renseanlegg, små renseanlegg for husholdningsspillvann og utslipp.

Stikkledning: Forbindelsesledning som ligger fra byggverk eller bygning og ut til hovedledninger for vann og avløp i et område. Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen med mindre annet er avtalt

Hovedledning:  En offentlig eller privat ledning for vann- og avløpssystem, allment tilgjengelig for tilknytning

Overvann: overflateavrenning fra nedbør og smeltevann på plasser, gater, takflater mv

Drensvann: vann i grunnen som ledes vekk fra bygninger og andre konstruksjoner under terrengoverflaten.

Les også:

Dette må du vite om det lovpålagte brannkonseptet

Derfor bør du velge stålbygg

ENØK i næringsbygg – dette må du tenke på

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no