ENØK i næringsbygg – dette må du tenke på

Å sette opp et nytt næringsbygg innebærer å ta mange beslutninger som vil påvirke den fremtidige strømregningen. En antatt vedvarende høyere energikostnad i årene fremover gjør det nå enda mer fordelaktig å tilrettelegge for både energi- og miljøbesparende løsninger når du skal investere i et nytt bygg. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for de fleste formål og i denne artikkelen ser vi nærmere på viktige valg som bør tas i planleggingsfasen når det gjelder ENØK-tiltak i næringsbygg.

Krav til energieffektivitet

I forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) settes det krav til blant annet energieffektivitet i nye bygninger. Kravene knyttes til bygningskategorier (som for eksempel næringsbygg, lagerbygg og verksteder), og det må foreligge energiberegninger som viser at bygningens netto energibehov ikke oversiger angitte krav.

I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone. For bygning eller del av en bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.

Energiberegning kan Hallmaker i en del tilfeller utføre selv eller vi kan innhente den for deg.

Krav til U-verdier

Forskriftene setter også krav til U-verdier, som er et mål på hvor god varmeisolasjon det er i en bygningsdel. Dette skal beregnes som gjennomsnitt for yttervegg, tak, gulv, vindu, dør og glass inkludert eventuelt glasstak og glassvegger. En lav U-verdi betyr at lite varme passerer gjennom materialene.

Dette er minimumskravene og nedenfor ser vi på ulike løsninger:   

Tips til ENØK-tiltak for bygningsdeler

Yttervegger

Våre haller monteres som regel som en utenpåliggende veggkonstruksjon med såkalte sandwichelementer – det vil si to stålplater med et isolasjonslag imellom.

Vegg-elementenes isolasjonsmateriale og tykkelse er viktige faktorer som vil påvirke bygningens energieffektivitet og dermed oppvarmingsbehovet.  

En fordel med utenpåliggende veggkonstruksjon er at det resulterer i få kuldebroer. Det betyr at det overføres lite kulde fra kald til varm side.  

Hallmaker har standardiserte detaljløsninger som gir svært lufttette bygg. Normalt ligger vi godt under minstekrav til lufttetthet på våre bygg.

Tak

All varme stiger oppover, så isolering av tak er et godt tiltak for å holde på den. Det finnes en rekke produkter med ulike spesifikasjoner av isolasjonsegenskaper, egenvekt, trykkfasthet og fuktopptak. Prosjekteres tak med meget god isolasjonsevne kan du redusere varmetapet betraktelig.

Gulv

Det finnes ulike isolasjonsmaterialer med forskjellige egenskaper.  Isolasjonsmateriale som brukes i gulv vil påvirke bygningens energieffektivitet og oppvarmingsbehov. 

Når vi prosjekterer gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet benytter vi som regel EPS/XPS-plater i ulike tykkelser. Ut ifra byggets bruksområde og de stedlige grunnforholdene anbefaler vi deg den mest økonomiske løsningen.

Vinduer, dører og porter

Varmetap gjennom åpninger er avhengig av arealet, karmens andel, av god tetting og isolering rundt åpningene. Brutt kuldebro er vesentlig for å redusere varmetap.

Normalt vil du motta tilbud på vinduer som har U-verdier der minstekravet er ivaretatt.

Typiske u-verdier:

Tolags vinduer/glassfasader: 1,1-1,4 (inkludert karm)

Trelags vinduer/glassfasader: 0,7-0,9 (inkludert karm)

Hallmaker er Sentral Godkjent for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og er dermed en svært kompetent samarbeidspartner.

Krav til løsninger for energiforsyning

Hvis bygningen er over 1000 kvm oppvarmet BRA skal den ha energifleksible varmesystemer og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.  At varmebehovet skal kunne dekkes med ulike varmekilder innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde må være en reell mulighet. Aktuelle varmebærere er som regel vann og luft.

Har du et bygg med mer enn 1000 kvm oppvarmet areal vil Hallmaker sørge for en grundig behovskartlegging og innhente de beste løsningene fra våre samarbeidspartnere.

ENØK-støtteordninger for næringsbygg

Om tiltakene du planlegger sparer energi, reduserer energiutgiftene og gjør bygget ditt mer klimavennlig og energieffektivt, er det store muligheter for at du kan få økonomisk ENØK-tilskudd fra Enova.

For eksempel gis det ENØK-støtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. 

Hvis du er planlegger for et energivennlig bygg kan Hallmaker innhente forslag og tilbud fra våre samarbeidspartnere innen ventilasjon, rørlegging og elektro.

Vil du vite mer? Kontakt oss i dag!

Se alle våre næringsbygg her

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no