Energiløsninger i nye stålbygg

Hvilke energiløsninger bør man velge i nye stålbygg? I denne artikkelen kan du lese våre tips til energieffektive varme- og kjøleløsninger i nybygg.

Nytt stålbygg? Sjekk tilknytningsplikt

Hvis du skal oppføre et nytt stålbygg vil vårt første råd være å ta kontakt med kommunen for å finne ut hva som finnes av retningslinjer for din tomt. Det kan for eksempel hende at du har tilknytningsplikt til fjernvarme.

Plan- og bygningsloven sier følgende om tilknytningsplikt for fjernvarme:

«Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.»

Energikrav fra byggteknisk forskrift (TEK17)

Selv om det ikke finnes fjernvarmeanlegg du må forholde deg til, må du like fullt ta hensyn til energikravene i TEK17:

  • Bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer og det skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
  • Energifleksible systemer må dekke minimum 60 prosent av normert netto varmebehov
  • Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem.

Finnes det varmeløsninger som er mer energifleksible enn varmepumper?

Der bygget ditt skal stå er det trolig en rekke energikilder som kan utnyttes, for eksempel kan bergvarme og energibrønner være aktuelt. Installerer du varmepumpe kan du benytte den til både oppvarming og kjøling, og du har mulighet til å velge mellom forskjellige energikilder.

Energiløsninger i nye stålbygg og bruk av solenergi

Fokus på alternative energikilder er økende også innen næringsbygg, og vi ser stadig oftere nye stålbygg som er utstyrt med solvarmeanlegg. Og hvem vil vel ikke ha en gratis ekstra varmekilde?

Sola er en sikker energikilde – og den er i utgangspunktet tilgjengelig overalt. Så hvorfor blir ikke denne energiformen som er den reneste og billigste, brukt av flere? Kanskje er mer informasjon det som skal til.

Solceller og solfangere

Det er to forskjellige teknologier som benyttes, solceller og solfangere.

Solceller omdanner energien i solstråler til strøm. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, eller i separat park. Som eier kan du selge strøm til strømleverandøren i perioder hvor det produseres mer elektrisitet enn bygget trenger. I Norge kalles slike solstrømprodusenter plusskunder. Plusskundene kjøper strøm de tidene man har behov for dette. Det er derfor ikke nødvendig med batteri for lagring i et solcelleanlegg tilkoblet nettet.

Via solfangere blir energien fra solstrålene omdannet til varme, og virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. Hvis det er behov for å varme opp mye vann i bygget ditt, som for eksempel vaskehall, kan dette være en god løsning. Det sirkulerer et varmebærende medium gjennom solfangeren, og dette varmemediet er vanligvis vann eller en blanding av vann og glykol (for at vannet ikke skal fryse). Varmemediet sirkulerer fra solfangeren via et rørsystem og inn til et varmelager der varmen avgis, gjerne via en varmeveksler. Varmelageret er oftest en isolert tank / beholder fylt med vann,  en såkalt akkumulatortank.

Varmen fra akkumulatortanken avgis videre til byggets varmesystem, enten som oppvarmet forbruksvann, som varme til radiatorer eller gulvvarme, eller som en kombinasjon av disse.

Å installere et solvarmeanlegg er ikke nødvendigvis så dyrt og omfattende lengre, og med de stadig høyere strømprisene kan tilbakebetalingstiden nå være vesentlig redusert.

Les mer: Nytt stålbygg? Her er kjøpsprosessen vår

Solenergi i Norge

Solinnstrålingen i Norge varierer mye gjennom året. Den høyeste innstrålingen opplever vi fra mai til juli, og lavest innstråling i desember og januar. Ved å optimalisere helningsvinkelen til et solcelle- eller solfangeranlegg kan solenergien gi et betydelig bidrag i månedene fra mars til oktober. Og for solceller er det faktisk en fordel med det kalde klimaet i Norge, siden solcellene er mer effektive når de er kalde. Det kan derfor være høy produksjon av solenergi på en kald og fin dag i mars. (Kilde: solenergi.no)

Områdene med høyest solinnstråling finner man på Sør- og Østlandet. Solinnstrålingen i disse områdene er på nivå med sentrale områder i Tyskland, hvor det produseres svært mye energi med ulike solenergisystemer. Lokale forhold knyttet til skydekke og skjerming fra fjell, åser, vegetasjon eller bygninger spiller også inn på hvor gode solressursene er for ulike områder.

Ulempene med solenergi i Norge

Solstråling er i utgangspunktet kun tilgjengelig når solen skinner, dvs. ikke om natten, eller når det er mye skydekke. I stor grad gjelder dette også om vinteren, da solen står lavt over horisonten. Derfor må energibehov som oppvarming og forbruksvann dekkes med en annen varmekilde.
Fornybare varmekilder som kan kombineres med et solvarmeanlegg er elektrisitet, bioenergi, varmepumper og fjernvarme.

Planlegger du et nytt stålbygg? Hallmaker kan bistå deg med å velge gode energiløsninger. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Se alle våre stålbygg her.

Les mer: Derfor bør du velge stålbygg

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no