Kjøpsprosess

Kartleggingsfase

En hall i Norge skal kunne tåle mange utfordringer og mye vær, varierende etter hvor i landet den skal oppføres. I kartleggingsfasen identifiserer vi hvilke krav som må stilles for et bygg på din tomt, hvilket bruksområde du har samt ønsker og krav til tekniske installasjoner

Tegning og planlegging

Våre dyktige selgere kan anbefale deg de beste løsningene for ditt behov og din tomt. Som et utgangspunkt lager vi ofte et forslag basert på en standard løsning/skisseforslag. Når skissen gjenspeiler det du tenker deg kan vi starte med å innhente tilbud fra leverandører på stål, porter, vinduer etc, samt tekniske fag.

Tilbudsfasen

Basert på tegningen og dine kravspesifikasjoner utarbeides det et tilbud med kontraktsforslag for ditt prosjekt. Der fremkommer det på ryddig måte hva som er inkludert i vår leveranse. Tilbud gis som fastpris i en spesifisert periode og inkluderer materiell og arbeid. I tilbudet fremgår også prisposter som ikke er inkludert, men som oftest tilkommer, slik at man kan beregne prosjektets totale kostnader.

Kontrakt

Etter at pristilbudet er akseptert utarbeides et endelig kontraktsforslag som sendes deg for godkjenning og signering, alternativt at vi gjennomfører et kontraktsmøte der vi går igjennom kontrakten punkt for punkt slik at du kan være trygg på innholdet.

Byggesøknad

Du velger selv hvem du vil benytte som ansvarlig søker, dvs. den arkitekten som sender inn din byggesøknad til kommunen og sørger for at regler og bestemmelser blir fulgt. Vi anbefaler en ansvarlig søker som kjenner situasjonen i din bygge-kommune. Vi hjelper deg gjerne med spørsmål du har vedrørende din rolle som byggherre ( jfr. Byggherreforskriften).

Planlegging

Så snart byggesøknaden er godkjent og det er innvilget rammesøknad eller igangsettelse (IG), vil vi starte med å planlegge leveransene i detalj, utarbeide fremdriftsplan og inngå avtaler med underentreprenører og leverandører.

Oppstartsmøte

Det kan være mange detaljer som skal på plass når en hall skal bygges. I oppstartsmøte gjennomgår vi ulike planer og hvilke rutiner vi skal ha for behandling av valg og endringer som skal tas underveis.

Byggestart

I forkant byggestart er det en del dokumenter du som Byggherre må ha på plass, bla. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, riggplan, plan som ivaretar sikkerhet mv. Spørsmål du har vedr. dette bistår vi gjerne med, helt vederlagsfritt.

Byggeperiode

Vi har høyt fokus på kvalitet gjennom hele byggeperioden: Prosjekt- og anleggsleder kontrollerer og dokumenterer arbeid som gjøres og koordinerer med rørlegger, elektriker og andre underentreprenører. Det er viktig å ha god flyt i byggeprosessen og det gjennomføres hyppige byggemøter for å sikre fremdrift.

Overlevering

I siste fase avholder prosjektleder ferdigbefaring sammen med deg, der dere går igjennom bygget. Du får god dokumentasjon som skal hjelpe deg med å vedlikeholde hallen (FDV). Når brukstillatelse/ferdigattest foreligger, kan du ta hallen i bruk.


1. Byggesøknad

3 uker/12 uker

2. Planlegging

Ca. 6 uker

3. Bygging

Råbygg: ca. 12 uker

Totalentreprise: ca. 6 - 12 mnd.

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no