Derfor bør du velge stålbygg

Ønsker du lave vedlikeholds- og totalkostnader, kort byggetid og stor fleksibilitet? Da kan vi nesten garantere deg at det vil lønne seg å velge et stålbygg til ditt neste prosjekt. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for privat og offentlig næringsliv, og i denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved å velge et stålbygg.

Hva er et stålbygg?

Bygg i størrelsesorden 800 kvm og oppover bygges i dag hovedsakelig i betong eller stål, eller ved en kombinasjon av disse.

Stålbygg er et ekstremt holdbart materiale, og ved slutten av levetiden kan det gjenvinnes. Stål er også et ekstremt sterkt materiale. Utviklingen innen stål gjør at det nå – og fremover – stadig vil kreves mindre mengde stål for å oppnå de samme styrkene som før.

Lave stålvekter (konstruksjonsvekter) kan gi kostnadsbesparelser ved fundamentering, spesielt ved dårlige grunnforhold. Lave vekter gir også generelt lavere transportkostnader og billigere montasjeomkostninger.

Stålbygg og stålhaller gir kort byggetid

Jo kortere byggetid, desto lavere totalkostnader. Stål-skjelettet (råbygget) ankommer normalt i en leveranse og settes typisk opp på 1-2 uker av dyktige montører som kjenner konstruksjonen, og har bygget mange tilsvarende bygg før.

Montasje skjer hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stålmontørene er ikke avhengige av andre aktører underveis, slik at forsinkelser på grunn av koordinering med andre ikke vil oppstå.  Å unngå lange montasjetider er alfa og omega på byggeplasser, siden dette binder høye kostnader som for eksempel kraner, lifter og koordinerende mannskaper. 

Mange byggherrer ønsker også å kunne ta bygget i bruk så fort som mulig, da dette gir tidligere drifts-/leieinntekter og lavere rentekostnader. Fra spaden stikkes i jorda kan det ta 6-8 måneder å sette opp et stålbygg med alle tekniske fag, og byggingen er langt mer uavhengig av vær- og temperaturforhold enn ved bruk av betong og tre.

Det skjer svært sjelden at stålkonstruksjoner feilmonteres, da stålleverandørens montører er godt kjent med alle konstruksjonsdelene fra mange tilsvarende oppdrag.  Hvis en bærende konstruksjon feilmonteres vil det få store konsekvenser, derfor prosjekteres, monteres og kontrolleres stålkonstruksjonen etter svært strenge krav. En fordel med stålkonstruksjon er at sammenføyninger oftest er synlige eller lett tilgjengelige for besiktigelse, og dermed lett kan kontrolleres.

Stor fleksibilitet og designmuligheter

Ønske om store spennvidder og frie gulvflater gir stor fleksibilitet for brukerne og forenkler tekniske installasjoner og innredning.  Stålkonstruksjoner tar mindre plass og krever mindre fundamentering sammenlignet med en tilsvarende betongkonstruksjon.

Sammenlignet med en trekonstruksjon har stål et høyere styrke/vekt-forhold enn tre; – et 80 meters langt spenn i stål er langt slankere og billigere enn et tilsvarende i betong eller tre.

At stålkomponentene tillages innenfor millimeter-toleranser og er godt dokumentert på tegninger, gjør det enkelt for andre å føre frem, plassere og feste komponenter og bygningsdeler.

Med bærende konstruksjoner i stål er forsterkninger, endringer, tilbygg og ombygginger enklere å utføre enn for betong og tre. Trapper og installasjoner kan lett tas ned og festes på nytt.

Stålkonstruksjoner er enkle å forsterke, noe som kan være fordelaktig ved fremtidige omdisponeringer av arealene.  Stålsøyler har små mål sammenlignet med betong og trekonstruksjoner selv med isolering, noe som gir større utnyttbar gulvflate. Veggpaneler kan demonteres og anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler – listen er lang!

Stålbygg krever lite vedlikehold

Sandwichelementer – isolasjonsplatene vi bruker – er ferdig behandlet og vil ikke trenge ytterligere behandling eller videre vedlikehold. Stål krever som regel ikke overflatebehandling for å være bestandig slik som tre eller betong. Enkelte (kostbare) betongkonstruksjoner krever ikke overflatebehandling for å oppnå samme levetid. Hvis dette er viktige parametere for deg vil vi hjelpe deg med sammenligningen!  

En stålkonstruksjon er langt mer brannbestandig enn en trekonstruksjon, og kan være like bestandig som en betongkonstruksjon.

Stålbygg og bærekraft

Vi skal ikke forsøke oss på en sammenligning mellom stål, betong og tre når det gjelder bærekraft, -det blir altfor komplisert. Men noen stål-fakta kan vi ta med:

  • På grunn av sin høye styrke i forhold til vekt og gunstige pris er stål det viktigste konstruksjonsmaterialet i verden. Det er 100% resirkulerbart, noe som sikrer at stålet ikke går til spille selv om produktene skrapes. Stålet kan brukes i nye produkter innen alle områder av samfunnslivet. (Kilde: Sintef)
  • «Grønne utbyggere» bruker stål i sine byggeprosjekter på grunn av holdbarhet og fornybarhet. (Kilde: MBMI Metal Building)
  • Det er lite avfall knyttet til produksjon av stålkonstruksjon fordi prosessene er svært nøyaktige og avkappet er lett å gjenvinne.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta kvalitet i alle ledd til riktig pris. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. I gjennomføringsfasen ivaretar Hallmaker sikkerheten på byggeplassen og sørger for en smidigst mulig gjennomføringsprosess – med den samarbeidsformen som du ønsker. Se alle våre stålbygg her.

Les mer om:

ENØK-tiltak du bør tenke på i næringsbygg

Se alle våre referanseprosjekter her

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriften respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan Hallmaker etterlever kravene åpenhetsloven stiller oss. 

Hallmaker jobber med å identifisere og vurdere mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontrakts politikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.    

Alle samarbeidspartneres klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering/aktsomhetsvurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderingen av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende. 

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av bruddet. 

Det er en del av Hallmaker’s kultur at alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold. 

Oppfølging av våre samarbeidspartnere 

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere. 

For å bidra til å fremme lovens formål, har Hallmaker utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderingen. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon 

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingen til Hallmaker vil bli publisert på vå hjemmeside, første gang 30. juni 2023, klikk her.   

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Forespørsler kan rettes skriftlig til td@hallmaker.no og/eller rannveig-helen.eklov@hallmaker.no

Høyteknologisk fabrikk fra Hallmaker

På Kalbakken i Oslo er vi godt i gang med byggingen av en høyteknologisk fabrikk som skal hjelpe oppdrettere med å bekjempe lakselus. Det er Stingray Marine Solutions AS som skal inn i det nye produksjonsbygget. Utbygger er Stålfjæra 27 AS og Hallmaker AS er valgt til totalentreprenør for prosjektet.

Viktig prosjekt for havbruksnæringen

-Stingray-systemet dreper lakselus med laser samtidig som vekst og helsetilstand til fisken overvåkes 24/7. Systemet observerer, teller og rapporterer velferdsindikatorer for fisken, og er på den måten et ekstra beslutningsstøtteverktøy for oppdretter, sier daglig leder i Stingray Marine Solutions AS, John Arne Breivik.

Bygget, som er på ca. 2000 kvm fordelt på tre etasjer, skal i tillegg til produksjon og et topp moderne AutoStore-anlegg også ha plass til ledelse, monitorerings- og utviklingsavdeling. Bygget skal også leveres med sedumtak som skal bidra til absorbering av nedbør og tilføre næringsområdet en grønn, frisk lunge.

-Dette er et viktig prosjekt for havbruksnæringen i Norge, og segmentet er et satsingsområde for Hallmaker. Vi takker for tilliten og ser frem til å kunne levere de beste lokaler for å kunne drive en effektiv og lønnsom produksjon, sier Trine Dragnes, daglig leder i Hallmaker.

Den nye fabrikken skal stå ferdig i løpet av høsten 2023.

Hallmaker bygger for Widerøe

Vi har signert kontrakt med Widerøe Property AS for leveranse av to nye stålbygg på Tromsø Lufthavn.

Det skal settes opp ett stålbygg med to etasjer, samt ett lagerbygg.

– Vi har også tidligere levert bygg til Widerøe og takker for fornyet tillit, sier daglig leder i Hallmaker AS, Trine Dragnes

Kontrakten omfatter både leveransen av råbygget og de tekniske installasjonene. Byggestart er i mai 2023.

Hallmaker har signert ny, stor kontrakt

Hallmaker AS har signert avtale om å levere fire stålbygg på til sammen ca. 12.500m2 til Mørkved Handelspark. Leietakere er OBS Bygg, Thansen, Kiwi og Tesla.

Kontrakten er inngått med eiendomsutvikleren Fazenda utvikling , som har regulert området på ca. 60 mål rett utenfor Bodø sentrum.

Hallmaker har også tidligere i år levert stålbygg til Fazenda utvikling på Andslimoen, der Kiwi og Europris er leietakere.

-Næringsbygg av denne typen er innenfor vårt primære satsingsområde og vi takker for den fornyede tilliten, sier daglig leder Trine Dragnes i Hallmaker AS

Oppstart første bygg vil være mai/juni 2023.

Hallmaker skal levere produksjonsbygg for havbruksnæringen i Oslo

Hallmaker er valgt som totalentreprenør for nytt stålbygg i Stålfjæra 27 i Oslo. Bygget skal ha produksjonslokaler i første og andre etasje, samt kontorarealer, garderober, kantine og tekniske rom
i tredje etasje.

Oppstart på byggeplassen er i oktober.

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no