Høyteknologisk fabrikk fra Hallmaker

På Kalbakken i Oslo er vi godt i gang med byggingen av en høyteknologisk fabrikk som skal hjelpe oppdrettere med å bekjempe lakselus. Det er Stingray Marine Solutions AS som skal inn i det nye produksjonsbygget. Utbygger er Stålfjæra 27 AS og Hallmaker AS er valgt til totalentreprenør for prosjektet.

Viktig prosjekt for havbruksnæringen

-Stingray-systemet dreper lakselus med laser samtidig som vekst og helsetilstand til fisken overvåkes 24/7. Systemet observerer, teller og rapporterer velferdsindikatorer for fisken, og er på den måten et ekstra beslutningsstøtteverktøy for oppdretter, sier daglig leder i Stingray Marine Solutions AS, John Arne Breivik.

Bygget, som er på ca. 2000 kvm fordelt på tre etasjer, skal i tillegg til produksjon og et topp moderne AutoStore-anlegg også ha plass til ledelse, monitorerings- og utviklingsavdeling. Bygget skal også leveres med sedumtak som skal bidra til absorbering av nedbør og tilføre næringsområdet en grønn, frisk lunge.

-Dette er et viktig prosjekt for havbruksnæringen i Norge, og segmentet er et satsingsområde for Hallmaker. Vi takker for tilliten og ser frem til å kunne levere de beste lokaler for å kunne drive en effektiv og lønnsom produksjon, sier Trine Dragnes, daglig leder i Hallmaker.

Den nye fabrikken skal stå ferdig i løpet av høsten 2023.

Derfor bør du velge stålbygg

Ønsker du lave vedlikeholds- og totalkostnader, kort byggetid og stor fleksibilitet? Da kan vi nesten garantere deg at det vil lønne seg å velge et stålbygg til ditt neste prosjekt. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for privat og offentlig næringsliv, og i denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved å velge et stålbygg.

Hva er et stålbygg?

Bygg i størrelsesorden 800 kvm og oppover bygges i dag hovedsakelig i betong eller stål, eller ved en kombinasjon av disse.

Stålbygg er et ekstremt holdbart materiale, og ved slutten av levetiden kan det gjenvinnes. Stål er også et ekstremt sterkt materiale. Utviklingen innen stål gjør at det nå – og fremover – stadig vil kreves mindre mengde stål for å oppnå de samme styrkene som før.

Lave stålvekter (konstruksjonsvekter) kan gi kostnadsbesparelser ved fundamentering, spesielt ved dårlige grunnforhold. Lave vekter gir også generelt lavere transportkostnader og billigere montasjeomkostninger.

Stålbygg og stålhaller har kort byggetid

Jo kortere byggetid, desto lavere totalkostnader. Stål-skjelettet (råbygget) ankommer normalt i en leveranse og settes typisk opp på 1-2 uker av dyktige montører som kjenner konstruksjonen, og har bygget mange tilsvarende bygg før.

Montasje skjer hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stålmontørene er ikke avhengige av andre aktører underveis, slik at forsinkelser på grunn av koordinering med andre ikke vil oppstå.  Å unngå lange montasjetider er alfa og omega på byggeplasser, siden dette binder høye kostnader som for eksempel kraner, lifter og koordinerende mannskaper. 

Mange byggherrer ønsker også å kunne ta bygget i bruk så fort som mulig, da dette gir tidligere drifts-/leieinntekter og lavere rentekostnader. Fra spaden stikkes i jorda kan det ta 6-8 måneder å sette opp et stålbygg med alle tekniske fag, og byggingen er langt mer uavhengig av vær- og temperaturforhold enn ved bruk av betong og tre.

Det skjer svært sjelden at stålkonstruksjoner feilmonteres, da stålleverandørens montører er godt kjent med alle konstruksjonsdelene fra mange tilsvarende oppdrag.  Hvis en bærende konstruksjon feilmonteres vil det få store konsekvenser, derfor prosjekteres, monteres og kontrolleres stålkonstruksjonen etter svært strenge krav. En fordel med stålkonstruksjon er at sammenføyninger oftest er synlige eller lett tilgjengelige for besiktigelse, og dermed lett kan kontrolleres.

Stor fleksibilitet og designmuligheter

Ønske om store spennvidder og frie gulvflater gir stor fleksibilitet for brukerne og forenkler tekniske installasjoner og innredning.  Stålkonstruksjoner tar mindre plass og krever mindre fundamentering sammenlignet med en tilsvarende betongkonstruksjon.

Sammenlignet med en trekonstruksjon har stål et høyere styrke/vekt-forhold enn tre; – et 80 meters langt spenn i stål er langt slankere og billigere enn et tilsvarende i betong eller tre.

At stålkomponentene tillages innenfor millimeter-toleranser og er godt dokumentert på tegninger, gjør det enkelt for andre å føre frem, plassere og feste komponenter og bygningsdeler.

Med bærende konstruksjoner i stål er forsterkninger, endringer, tilbygg og ombygginger enklere å utføre enn for betong og tre. Trapper og installasjoner kan lett tas ned og festes på nytt.

Stålkonstruksjoner er enkle å forsterke, noe som kan være fordelaktig ved fremtidige omdisponeringer av arealene.  Stålsøyler har små mål sammenlignet med betong og trekonstruksjoner selv med isolering, noe som gir større utnyttbar gulvflate. Veggpaneler kan demonteres og anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler – listen er lang!

Stålbygg krever lite vedlikehold

Sandwichelementer – isolasjonsplatene vi bruker – er ferdig behandlet og vil ikke trenge ytterligere behandling eller videre vedlikehold. Stål krever som regel ikke overflatebehandling for å være bestandig slik som tre eller betong. Enkelte (kostbare) betongkonstruksjoner krever ikke overflatebehandling for å oppnå samme levetid. Hvis dette er viktige parametere for deg vil vi hjelpe deg med sammenligningen!  

En stålkonstruksjon er langt mer brannbestandig enn en trekonstruksjon, og kan være like bestandig som en betongkonstruksjon.

Stålbygg og bærekraft

Vi skal ikke forsøke oss på en sammenligning mellom stål, betong og tre når det gjelder bærekraft, -det blir altfor komplisert. Men noen stål-fakta kan vi ta med:

  • På grunn av sin høye styrke i forhold til vekt og gunstige pris er stål det viktigste konstruksjonsmaterialet i verden. Det er 100% resirkulerbart, noe som sikrer at stålet ikke går til spille selv om produktene skrapes. Stålet kan brukes i nye produkter innen alle områder av samfunnslivet. (Kilde: Sintef)
  • «Grønne utbyggere» bruker stål i sine byggeprosjekter på grunn av holdbarhet og fornybarhet. (Kilde: MBMI Metal Building)
  • Det er lite avfall knyttet til produksjon av stålkonstruksjon fordi prosessene er svært nøyaktige og avkappet er lett å gjenvinne.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta kvalitet i alle ledd til riktig pris. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. I gjennomføringsfasen ivaretar Hallmaker sikkerheten på byggeplassen og sørger for en smidigst mulig gjennomføringsprosess – med den samarbeidsformen som du ønsker. Se alle våre stålbygg her.

Les mer om:

ENØK-tiltak du bør tenke på i næringsbygg

Se alle våre referanseprosjekter her

Hallmaker bygger for Widerøe

Vi har signert kontrakt med Widerøe Property AS for leveranse av to nye stålbygg på Tromsø Lufthavn.

Det skal settes opp ett stålbygg med to etasjer, samt ett lagerbygg.

– Vi har også tidligere levert bygg til Widerøe og takker for fornyet tillit, sier daglig leder i Hallmaker AS, Trine Dragnes

Kontrakten omfatter både leveransen av råbygget og de tekniske installasjonene. Byggestart er i mai 2023.

Hallmaker har signert ny, stor kontrakt

Hallmaker AS har signert avtale om å levere fire stålbygg på til sammen ca. 12.500m2 til Mørkved Handelspark. Leietakere er OBS Bygg, Thansen, Kiwi og Tesla.

Kontrakten er inngått med eiendomsutvikleren Fazenda utvikling , som har regulert området på ca. 60 mål rett utenfor Bodø sentrum.

Hallmaker har også tidligere i år levert stålbygg til Fazenda utvikling på Andslimoen, der Kiwi og Europris er leietakere.

-Næringsbygg av denne typen er innenfor vårt primære satsingsområde og vi takker for den fornyede tilliten, sier daglig leder Trine Dragnes i Hallmaker AS

Oppstart første bygg vil være mai/juni 2023.

Hallmaker skal levere produksjonsbygg for havbruksnæringen i Oslo

Hallmaker er valgt som totalentreprenør for nytt stålbygg i Stålfjæra 27 i Oslo. Bygget skal ha produksjonslokaler i første og andre etasje, samt kontorarealer, garderober, kantine og tekniske rom
i tredje etasje.

Oppstart på byggeplassen er i oktober.

Hallmaker leverer stålbygg til Stavangerregionen Havn igjen

Hallmaker oppfører nok et stålbygg for Stavangerregionen Havn IKS, i Risavika i Sola Kommune.
Leveransen består av betongarbeider og oppføring av råbygget.

-Nå går det slag i slag utover høsten, sier prosjektleder for Hallmaker AS Geir Borge. – Betongarbeidene har blitt meget bra utført av Skaarland & Vasvik, og hele 568m3 betong og 130 tonn med armering medgikk til topplaten.

Nå starter arbeidet med råbygget, der Hallmaker sin søsterbedrift Plamek står for monteringen.

Energiløsninger i nye stålbygg

Hvilken energiløsning bør man velge i nye stålbygg? I denne artikkelen kan du lese våre tips til energieffektive varme- og kjøleløsninger i nybygg.

Tilknytningsplikt

Hvis du skal oppføre et nytt stålbygg vil vårt første råd være å ta kontakt med kommunen for å finne ut hva som finnes av retningslinjer for din tomt. Det kan for eksempel hende at du har tilknytningsplikt til fjernvarme.

Plan- og bygningsloven sier følgende om tilknytningsplikt for fjernvarme:

«Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.»

Energikrav fra byggteknisk forskrift (TEK17)

Selv om det ikke finnes fjernvarmeanlegg du må forholde deg til, må du like fullt ta hensyn til energikravene i TEK17:

  • Bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer og det skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
  • Energifleksible systemer må dekke minimum 60 prosent av normert netto varmebehov
  • Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem.

Finnes det varmeløsninger som er mer energifleksible enn varmepumper?

Der bygget ditt skal stå er det trolig en rekke energikilder som kan utnyttes, for eksempel kan bergvarme og energibrønner være aktuelt. Installerer du varmepumpe kan du benytte den til både oppvarming og kjøling, og du har mulighet til å velge mellom forskjellige energikilder.

Bruk av energi fra sol

Fokus på alternative energikilder er økende også innen næringsbygg, og vi ser stadig oftere stålbygg som er utstyrt med solvarmeanlegg. Og hvem vil vel ikke ha en gratis ekstra varmekilde?

Sola er en sikker energikilde – og den er i utgangspunktet tilgjengelig overalt. Så hvorfor blir ikke denne energiformen som er den reneste og billigste, brukt av flere? Kanskje er mer informasjon det som skal til.

Solceller og solfangere

Det er to forskjellige teknologier som benyttes, solceller og solfangere.

Solceller omdanner energien i solstråler til strøm. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, eller i separat park. Som eier kan du selge strøm til strømleverandøren i perioder hvor det produseres mer elektrisitet enn bygget trenger. I Norge kalles slike solstrømprodusenter plusskunder. Plusskundene kjøper strøm de tidene man har behov for dette. Det er derfor ikke nødvendig med batteri for lagring i et solcelleanlegg tilkoblet nettet.

Via solfangere blir energien fra solstrålene omdannet til varme, og virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. Hvis det er behov for å varme opp mye vann i bygget ditt, som for eksempel vaskehall, kan dette være en god løsning. Det sirkulerer et varmebærende medium gjennom solfangeren, og dette varmemediet er vanligvis vann eller en blanding av vann og glykol (for at vannet ikke skal fryse). Varmemediet sirkulerer fra solfangeren via et rørsystem og inn til et varmelager der varmen avgis, gjerne via en varmeveksler. Varmelageret er oftest en isolert tank / beholder fylt med vann,  en såkalt akkumulatortank.

Varmen fra akkumulatortanken avgis videre til byggets varmesystem, enten som oppvarmet forbruksvann, som varme til radiatorer eller gulvvarme, eller som en kombinasjon av disse.

Å installere et solvarmeanlegg er ikke nødvendigvis så dyrt og omfattende lengre, og med de stadig høyere strømprisene kan tilbakebetalingstiden nå være vesentlig redusert.

Solenergi i Norge

Solinnstrålingen i Norge varierer mye gjennom året. Den høyeste innstrålingen opplever vi fra mai til juli, og lavest innstråling i desember og januar. Ved å optimalisere helningsvinkelen til et solcelle- eller solfangeranlegg kan solenergien gi et betydelig bidrag i månedene fra mars til oktober. Og for solceller er det faktisk en fordel med det kalde klimaet i Norge, siden solcellene er mer effektive når de er kalde. Det kan derfor være høy produksjon av solenergi på en kald og fin dag i mars. (Kilde: solenergi.no)

Områdene med høyest solinnstråling finner man på Sør- og Østlandet. Solinnstrålingen i disse områdene er på nivå med sentrale områder i Tyskland, hvor det produseres svært mye energi med ulike solenergisystemer. Lokale forhold knyttet til skydekke og skjerming fra fjell, åser, vegetasjon eller bygninger spiller også inn på hvor gode solressursene er for ulike områder.

Ulempene med solenergi i Norge

Solstråling er i utgangspunktet kun tilgjengelig når solen skinner, dvs. ikke om natten, eller når det er mye skydekke. I stor grad gjelder dette også om vinteren, da solen står lavt over horisonten. Derfor må energibehov som oppvarming og forbruksvann dekkes med en annen varmekilde.
Fornybare varmekilder som kan kombineres med et solvarmeanlegg er elektrisitet, bioenergi, varmepumper og fjernvarme.

Planlegger du et nytt stålbygg? Hallmaker kan bistå deg med å velge gode energiløsninger. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Se alle våre stålbygg her.

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no