Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriften respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan Hallmaker etterlever kravene åpenhetsloven stiller oss. 

Hallmaker jobber med å identifisere og vurdere mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontrakts politikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.    

Alle samarbeidspartneres klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering/aktsomhetsvurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderingen av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende. 

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av bruddet. 

Det er en del av Hallmaker’s kultur at alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold. 

Oppfølging av våre samarbeidspartnere 

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere. 

For å bidra til å fremme lovens formål, har Hallmaker utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderingen. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon 

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingen til Hallmaker vil bli publisert på vå hjemmeside, første gang 30. juni 2023, klikk her.   

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Forespørsler kan rettes skriftlig til td@hallmaker.no og/eller rannveig-helen.eklov@hallmaker.no

Send forespørsel

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no