Har du kontroll på overvannet?

En av forutsetningene for å sette i gang med et byggeprosjekt er at du må ha kontroll på hvordan overvannet, det vil si det vannet som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann, skal håndteres. Det er slettes ikke sikkert at du kan slippe overvannet ut på det kommunale nettet eller ut i en bekk, så det er viktig å få avklart dette med kommunen i tidlig fase. Store nedbørsmengder kan på kort tid føre til oversvømmelser og skade på bygninger og infrastruktur, helse og miljø. Hvilke tiltak kan du gjøre for å motvirke dette?

Overvannstiltak på stålbygg

Det er fremover ventet at klimaendringer medfører at årsnedbøren generelt vil øke, at korttidsnedbøren blir mer intens og at det blir  fare for hurtigere snøsmelting. I et endret klima vil mer totalnedbør og økt hyppighet av store nedbørsmengder, øke utfordringene med håndtering av overvann (TEK 17, 15-8).

For å unngå skade på bygningen må terrenget planeres slik at det får fall utover.  Fallet må minimum være i et forhold 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Hvis terrenget gjør dette vanskelig, kan et fall eller en avskjæringsgrøft være alternativer.

 I Byggteknisk forskrift (TEK17), Kapittel 15-18 heter det:

 «Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene».

Hva menes så med infiltrasjon? Å infiltrere vil si å langsomt føre vannet tilbake til grunnen gjennom f.eks belegningsstein med åpninger, betongelementer og vegetasjon.  En mulighet kan også være å lede vannet bort til vassdrag eller dammer.

Alternativt kan det være nødvendig med fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller ledningssystemet. Dette vil si forsinke avrenningen, enten ved hjelp av ulike oppsamlingssystemer eller ved bruk av spesielt egnede planter, for eksempel sedum som gjerne benyttes på tak.

De lokale forholdene avgjør hvilke kombinasjoner av tiltak som vil gi den beste overvannshåndteringen for din tomt.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta tiltakene som følger av overvannshåndteringen. Får vi denne informasjonen på et tidlig stadium kan vi sikre rask og god prosjektering med de riktige belastningene for f.eks takkonstruksjonen. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet.

Begreper

Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg): Utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og for avløp til renseanlegg, små renseanlegg for husholdningsspillvann og utslipp.

Stikkledning: Forbindelsesledning som ligger fra byggverk eller bygning og ut til hovedledninger for vann og avløp i et område. Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen med mindre annet er avtalt

Hovedledning:  En offentlig eller privat ledning for vann- og avløpssystem, allment tilgjengelig for tilknytning

Overvann: overflateavrenning fra nedbør og smeltevann på plasser, gater, takflater mv

Drensvann: vann i grunnen som ledes vekk fra bygninger og andre konstruksjoner under terrengoverflaten.

Les også:

Dette må du vite om det lovpålagte brannkonseptet

Derfor bør du velge stålbygg

ENØK i næringsbygg – dette må du tenke på

Send forespørsel

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no