Dette må du vite om det lovpålagte brannkonseptet

Ved oppføring av bygg er det byggeier som er ansvarlig for at løsninger som velges i tilstrekkelig grad forebygger brann.  Dette er noe av det første som må planlegges og dokumenteres i byggeprosessen. Denne type dokumentasjon kalles et brannkonsept, og utarbeides i henhold til Forskrift om brannforebygging av en brannkonsulent som er Sentral Godkjent for dette ansvarsområde. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva et lovpålagt brannkonsept inneholder, og hva du må vite om det.

Hva inneholder et lovpålagt brannkonsept?

Så fort bruksområde for bygningen er kartlagt, og tegningene er klare,  vil vi anbefale å få utarbeidet brannkonseptet. For her vil det fremgå hvilke branntekniske krav som stilles til tak, vegger, gulv, dører, vinduer og kledning og er dermed et premissgivende dokument for mange av aktørene. Brannkonseptet viser også romfordeling, inndeling av brannceller, rømningsveier og hvilket brannslukningsutstyr som kreves.  

Når du innhenter pris på et stålbygg fra Hallmaker, kan vi inkludere i vårt tilbud kostnadene for et ferdig utarbeidet brannkonsept. Imidlertid kan brannkonseptet beskrive tiltak som må gjøres i bygget som vi ikke har forutsetninger for å ta med i vårt tilbud. Dette kan for eksempel være å sette opp et brannskille, en endret plassering av dører eller vinduer eller krav til brannslukkesystemer.

Hvilke krav som stilles vil blant annet avhenge av byggets funksjon, hvor mange mennesker som kan være i bygget samtidig og hva som oppbevares.

Nedenfor omhandles begreper i et typisk brannkonsept.

Sentrale begreper i et brannkonsept

I brannprosjektering av bygg er kravene til bærende konstruksjoner sentrale. Kravene skal sikre at bygget skal motstå en forventet brannpåkjenning og bevare sin bæreevne og stabilitet lenge nok til at rømning og redning kan skje. I brannkonseptet vil det fremgå hvilke krav som er satt til brannmotstand på bærende bygningsdeler for ditt bygg. Typisk verdi vil være R15.

I brannkonseptet vil det fremgå hvor mange brannseksjoner bygget er delt inn i. Seksjonering skal gjøres for å:

  • sikre liv og helse der rømning og redning kan ta lang tid
  • hindre urimelig store økonomiske eller materielle tap
  • bidra til at en brann, med påregnelig slokkeinnsats, begrenses til den brannseksjonen der den startet.

Løsninger som påvirker størrelse på brannseksjoner er: brannalarmanlegg, røykventilasjon, seksjoneringsvegg og sprinkling. Det er den spesifikke brannenergien (MJ/m²) som er avgjørende for tillatt størrelse på brannseksjoner.

I tillegg skal bygget deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Risikoklasse og brannklasse

Et sentralt begrep er risikoklasse. Bygg,- eller deler av bygg – plasseres i risikoklasser fra 1 til 6 avhengig av trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse. Risikoklasse for et bygg der personer skal overnatte vil for eksempel være høyere enn om det sporadisk oppholder seg personer der. Et mindre lager/maskinhall med sporadisk personopphold er typisk en risikoklasse 1 (RKL1) mens kontor, produksjon, verksted og større lager blir RKL2.

I brannkonseptet vil det fremkomme i hvilken brannklasse bygget tilhører. Brannklasse defineres av risikoklassen og etasjeantall. En høy brannklasse betyr at konsekvensen av en brann vil være særlig stor.

For både prosjekterende og utførende vil brannklasse legge føringer for hvordan byggets bæreevne skal sikres. Brannklasser inndeles fra 1 til 4 mens laveste brannklasse ( 1) tilsvarer liten konsekvens.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta brannprosjektering.

Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet.

Kontakt oss i dag!

Se alle våre stålbygg her

Les mer om hva det er lurt å tenke på når det gjelder ENØK i næringsbygg her

Send forespørsel

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 94 00 34 00
eller post@hallmaker.no